Jaktrapport
Jaktrapport

Viltförvaltning

Klicka på en nyhet för att läsa mer.

Viltet äter för nära sju miljarder årligen i Mellansverige

Viltbetesskadorna från klövvilt orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust inom Mellanskogs område (Svealand samt Gävleborgs län) på drygt 6,8 miljarder kronor på grund av uteblivet förädlingsvärde. För riket är motsvarande siffra 20,5 miljarder kronor.
Skogsägare i området har 43 procent svårt skadade tallar enligt senaste Älgbetesinventeringen (Äbin) och klimateffekten av betet är omfattande. Det visar nya beräkningar som genomförts i en samverkansgrupp inom skogsbruket.

– Det höga betestrycket innebär förluster för enskilda skogsägare. Men den här analysen tydliggör också hur mycket både samhället och klimatet förlorar på att skogen som resurs trycks tillbaka, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Den minskade tillväxten i skogen på grund av betestrycket innebär ett lägre upptag av koldioxid med nära 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år i Sverige. Det motsvarar 23 procent av dagens svenska utsläpp av fossil koldioxid.

– Växande skog lagrar koldioxid och är avgörande för att möta klimatförändringarna. Det älgen och andra klövdjur äter från våra skogar motsvarar mer än utsläppen från alla bilar i Sverige under ett år, säger Matts Söderström skogschef på Mellanskog.

Skogsbruket och Skogsstyrelsen har accepterat att maximalt 30 procent av tallföryngringarna skadas allvarligt av klövviltsbete under perioden då tallarna har en betesbegärlig höjd (1– 4 m). Det innebär att skogsägarna tolererar en viss skadenivå, men utöver den tolerabla skadenivån sker alltså ett omfattande bete – till stor kostnad för både skogsägare och samhälle.

Målet för dagens älgförvaltning är en älgstam av hög kvalitet, en produktionsanpassad älgjakt samt en älgstam i balans med betesresurserna på lång sikt. Men avskjutningsmålen nås inte och det finns brister i uppföljning, planering och styrning på alla nivåer inom älgförvaltningen.

– Jakten är en livsnerv och en passion för många skogsägare. De gör varje år viktiga insatser för att hålla nere betestrycket, men vi behöver göra mer och vi behöver nå en samsyn om att avskjutningen behöver öka rejält, säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Billerud-Korsnäs, Holmen, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Skogsindustrierna, Stora Enso, Sveaskog och Södra.

Rapporten i sin helhet bifogas nedan.
2020-09-15

Skogsbruket positivt till förändrade jakttider

Naturvårdsverket har genomfört en omfattande översyn av jakttiderna. En systematisk översyn har inte gjorts sedan 2000, och det är ett omfattande arbete som ligger bakom förslagen till ändringar. Översynen har genomförts på ett transparent sätt med hög delaktighet från viltförvaltningens intressenter.

Skogsindustrierna står helt bakom grunderna för svensk viltförvaltning med en ekosystems- och kunskapsbaserad adaptiv förvaltning som bygger på balans mellan betestillgång och viltstammar. Förvaltningen bygger på att det vilt som finns i naturligt i Sverige ska finnas i långsiktigt livskraftiga bestånd. Det största skälet till att förändra jakttiderna är att det inte är balans idag. Viltstammarna är större än vad som är möjligt i ett hållbart skogsbruk, och även för hållbara viltstammar:

- Under de senaste decennierna har vi sett ”explosioner” av olika viltarter som älg, rådjur, vildsvin, dovhjort och lokalt idag också kronhjort. Vi ser med oro på konsekvenserna för viltstammarna, till exempel för älgstammen i Götaland. Det föds färre och mindre älgkalvar, rapporter om små och sjuka djur verkar öka. Vetenskapliga fakta visar på ett mycket starkt samband mellan fodertillgång och överlevnad, vitalitet, viktutveckling och reproduktion hos viltstammar, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.

Den så kallade ÄBIN-inventeringen visar att betesskadorna i hela landet är omfattande och att de är långt över de mål som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen satt upp. Viltskadorna leder till kraftiga ekonomiska förluster för skogsnäringen och påverkar många samhällsmål. Skogsindustrierna understryker att Naturvårdsverket i sitt förslag tydligt agerar i enlighet med den del av Strategi för svensk viltförvaltning som säger att ”Populationsreglerande jakt på arter som orsakar stora skador bör särskilt främjas.”. Naturvårdsverket har därmed tagit frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk på stort allvar. Skadorna i skogen påverkar såväl produktion som biologisk mångfald.

Jaktmöjligheterna behöver därför ökas inom ramen för en god jaktetik.
- Vi har en ansvarskännande och välutbildad jägarkår som med de föreslagna förändringarna av jakttiderna får en ökad möjlighet att bedriva jakten på ett fortsatt ansvarsfull sätt, anpassat efter rådande obalans mellan betestillgång och viltstammar. Förslagen ökar möjligheterna att jaga under den tidigare delen av jaktåret, en tid då de flesta jägare jagar mest, säger Mårten Larsson.

Läs hela remissvaret i bifogad fil.
2020-03-05

LRF positiv till modernare jaktlagstiftning

Naturvårdsverkets utredning om ändrade jakttider för klövvilt är ett stort steg framåt.”Naturvårdsverket har gjort ett ambitiöst arbete med jakttidsförslagen. Det är viktigt att frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk tas på stort allvar”, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

I remissvaret ser LRF mycket positivt på att Naturvårdsverket gör en viktig markering och förflyttning från ett bevarandeperspektiv till en mer modern syn på viltförvaltningen.

Läs hela remissvaret i bifogad fil.

Det innebär att myndigheten i fortsättningen vill agera i enlighet med den del av strategin för svensk viltförvaltning som säger att ”populationsreglerande jakt på arter som orsakar stora skador bör särskilt främjas.”. Det innebär en anpassning till 2020-talets fauna och dess positiva och negativa effekter i samhället.

– Dagens lagstiftning är långt i från verkligheten. Vi har stora viltstammar som i flera fall inte beskattas i den omfattning som de borde. Både med tanke på värdet i vilt och jakt och de stora viltskadorna i trafik, jordbruk och skogsbruk. Det är viktigt för LRFs medlemmar, som drabbas hårt av viltskadorna, att jägarnas ges ökade möjligheter, säger Palle Borgström.

Flera av förslagen är mycket bra, exempelvis:
Slopad fredning av vildsvinssugga som åtföljs av smågrisar. Den nu gällande allmänna jakttiden för vildsvin innefattar en regel om att sugga ”som åtföljs av smågrisar” inte får fällas. Regeln gäller under hela året. Bestämmelsen avviker från övriga allmänna jakttider och bestämmelser för till exempel licensjakt på älg. Det finns ingen juridisk definition av ”smågris”. Olika tumregler tillämpas av jägare men ingen jägare kan veta vad en ”smågris” är, i strikt juridisk mening. Om sugga ”som åtföljs av smågrisar” fälls avsiktligt, är det ett jaktbrott. Motsvarande svårighet när det gäller till exempel älg, kronhjort och rådjur har lösts utan tvingande regler. Det ankommer på den enskilda jägaren att avgöra när älgko, kronhind eller råget bör fällas. Men det reglerar inte staten, det är en vedertagen jägarregel.
LRF föreslår att ovan nämnda bestämmelse om sugga som åtföljs av smågrisar slopas. Regeln kan med fördel ersättas med en rekommendation om att inte fälla sugga som för kultingar, som är beroende av suggan för sin överlevnad.

Utökad jakttid för rådjur, dovhjort och kronhjort där jakttiden för kronhjort ska gälla hela landet.

Fasta datum för älgjaktens start och slut. Slopad möjlighet för länsstyrelserna att besluta om brunstuppehåll och helgförbud. LRFs önskemål är att septemberjakt utökas att gälla även i hela Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och tillåten tid för jakt på rådjur, dovhjort och kronhjort ska vara hela dygnet.

Tillåten tid för jakt under dygnet utökas för björn och mufflon. Att tid för jakt med hund efter klövvilt ska avslutas den 31/1. Med LRFs tilläggsönskan att jakt på älg med hund ska vara tillåten även i februari, åtminstone från och med Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och norrut i norrlandslänen.

Att skyddsjakt på enskilds initiativ införs på trana och sångsvan.

Däremot ställer sig LRF negativt till att förslagen om:
Att skyddsjakt på vildsvin, på enskilds initiativ, inte förenklas. LRF yrkar att den jakten ska vara tillåten inom hela den fastighet som skadas av vildsvin.

Att skyddsjakten på årskalv av dov- och kronhjort inte utökas till att gälla i hela landet. LRF yrkar att den ska gälla även i Skåne och på Gotland.
2020-03-05

Nyheter

Välj ett område för att se nyheter från just det området.

Åklagaren om åtalet mot Karl Hedin: ”Han hade vapen med sig”

Kammaråklagare Lars Magnusson svarar på Svensk Jakts frågor om åtalet mot företagsledaren Karl Hedin och ytterligare tre personer.
Igår

Hedin: ”Skönt att det blir åtal”

Åtalet mot Karl Hedin bygger på en lång rad indicier. Det är främst avlyssnade telefonsamtal som åklagare Lars Magnusson menar bevisar att Karl Hedin inte varit främmande för att skjuta varg, och att han jagade varg illegalt den 26 oktober 2018. "Skönt", …
Igår

Åtalet: Kedja av indicier ska övertyga rätten om Hedins skuld

Med tre förhör och 18 övriga punkter med bevis, eller indicier, ska miljöåklagare Lars Magnusson övertyga tingsrätten i Västmanland att Karl Hedin och en av hans anställda jagade varg den 26 oktober 2018.
Igår

Exklusiv intervju: Karl Hedin ser fram mot rättegången med tillförsikt

Företagsledaren Karl Hedin som åtalats för grovt jaktbrott på varg ser fram mot rättegången med tillförsikt.
Igår

Test av gevärsstockar i nya Svensk Jakt

I dagarna landar ett nytt, fräscht nummer att Svensk Jakt i våra prenumeranters brevlådor – laddat med spännande jaktläsning.
Igår

Åklagarens bevis har publicerats i jakttidning

Enligt tidningen Expressen är ett av åklagarens bevis mot Karl Hedin en bild på en skjuten varg. Bilden påträffades under en husrannsakan. Det är bara det att bilden tidigare publicerats i samband med ett reportage från en vargjakt i en jakttidning.
Igår

Hedin åtalas för grovt jaktbrott

Idag har kammaråklagare Lars Magnusson väckt åtal vid Västmanlands tingsrätt mot totalt fyra personer i Karl Hedin-fallet, bland annat för grovt jaktbrott och förberedelse till grovt jaktbrott med hjälp av gift.
Igår

Hedin och tre personer till åtalas för illegal vargjakt

Karl Hedin och ytterligare tre personer åtalas för grovt jaktbrott och förgöring. På fredagen, 23 månader efter att de inblandade greps, anhölls och häktades, väckte kammaråklagare Lars Magnusson åtal i Västmanlandsfallet.
Igår

Karl Hedin åtalas för grovt jaktbrott

Företagsledaren Karl Hedin åtalas idag vid Västmanlands tingsrätt för grovt jaktbrott. Tillsammans med Hedin åtalas en av hans anställda för grovt jaktbrott, samt åklagarens så kallade trovärdiga källa och hennes make för förgöring.
Igår

Senaste vargnytt: Stora problem med varg på flera håll i landet

Vargen fortsätter skapa stora problem och merarbete för djurägare runt om i landet. I södra landsändan pågår skyddsjakt i tre län på fårdräpande vargar, och i Gävleborg strider ortsbor i Lingbo för att få skyddsjakt på närgångna vargar som bland annat död …
Igår

Sveriges Radio skildrar jakten i Sverige

På måndag är det premiär för Sveriges Radios nya programserie om jakt – Jägarens val. Det ska handla om jakten som intresse och livsstil, enligt producenten Joseph Knevel på Sveriges Radio i Luleå.
Igår

LRF: ”Viltskador större än jaktens värde”

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, pekar på att viltskadorna är större än jaktens värde. I ett nytt utspel krävs krafttag med hjälp av lagstiftning. Men Jägarnas Riksförbund, JRF, invänder att det är dags för LRF att börja samarbeta med jägarna istället för …
Igår

Jägareförbundet vill ha en snabb lösning på fjälljakten

Inför höstens småviltjakt i Jämtlandsfjällen har det rått turbulens kring avlysningar av småviltjakten där historiskt stora arealer har avlysts under jaktperioden på fågel. Nu bjuder länsstyrelsen in Jägareförbundet Mitt Norrland till samtal.
Igår

Veterinärer vidareutbildas med hjälp av skjutna rävar

I början av året skrev Svenskjakt.se om att Östersunds djursjukhus gärna ville ha in döda rävar i utbildningssyfte för sina veterinärer. Nu har Sundsvalls djursjukhus tagit över rollen.
Igår

Skånevarg får jagas även i Kronoberg

Länsstyrelserna i Skåne och Kronobergs län har i dag beslutat att utöka och förlänga den pågående skyddsjakten på en varg som under de senaste veckorna har angripit får vid sju tillfällen på båda sidor om länsgränsen.

Björnbeslag kan hävas om honan inte var digivande

Björnen som sköts under en älgjakt i Härjedalen för en vecka sedan ska obduceras vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala. Miljöåklagare Åse Schoultz vill kontrollera om björnhonan var lakterande. – Var björnhonan inte lakterande hävs besla …

Ännu ett svenskt fall av CWD

Sveriges fjärde fall av avmagringssjuka (CWD) har bekräftats. Det handlar om en 14 år gammal älgko i Robertsfors i Västerbotten, rapporterar Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Fjärde CWD-älgen i Sverige

Sveriges fjärde fall av avmagringssjukan, CWD, har bekräftats. Det är en 14 år gammal älgko i Robertsfors i Västerbotten. Upptäckten göra att fler älgar behöver CWD-testas i området.

Begär skyddsjakt efter angrepp på lamor

Efter de senaste vargangreppen på får och lamor i byar söder om Kilafors har länsstyrelsen i Gävleborgs län fått in en ansökan om skyddsjakt på de vargar som rör sig i området.

Snabb ökning av svinpesten i Tyskland

Antalet fall av afrikansk svinpest bland vildsvin ökar snabbt i det tyska förbundslandet Brandenburg. Hittills är det 29 pestvildsvin. Jägare klagar på att deras spårhundar inte sätts in i högre utsträckning för att hittade döda vildsvin. Nu finns det pla …

Skyddsjakt på varg förlängs och utökas

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att förlänga skyddsjakten till 6 oktober och att utöka skyddsjaktområdet för den varg som rört sig i gränstrakterna i norra Skåne.

8.400 år gammal jakthund hittad av arkeologer

– Jag gissar att det var en ovanligt duktig jakthund, säger osteolog Ola Magnell i Sveriges Radios inslag.

En till lodjursattack i samma hage

På drygt en månad har samma fårhage söder om Malmbäck i Nässjö i Jönköpings län drabbats av ytterligare ett lodjursangrepp.

Fårägare nekas skyddsjakt på varg

Länsstyrelsen i Värmland nekar skyddsjakt på varg efter ett angrepp lördagen den 5 september som gjorde att fyra får dog i en hage i Forsnäs i Kil. Det blev även två skadade får och en fjärdedel av besättningen slogs ut. Blir det en attack till läggs fårs …

Icke skyddsvärd varg dödade lamor

Nu har dna-svar kommit på vilken varg det var som förra veckan dödade fyra lamadjur i Håkanbo, Gävleborgs län.

Nytt på Jaktrapport

Klicka på en nyhet för att läsa mer.

Bokningskalender

Aktiva jaktlag har nu tillgång till Kalender via sin kontrollpanel, under rubriken Aktuellt. Där kan händelser och bokningar hanteras. Bokningsbara objekt skapas av jaktlaget och kan även delas inom ÄSO eller jaktlagsgrupp.
2020-08-27